درود بر تو ای مهر
نخستین روز مهر، از سالی  پس  از  پایان  جوانی