به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند عدم تعرض به الاغهای مشهدی غلامرضا حامل لجن حوض - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1392

در کتابخانه ملی داشتم جستجو می کردم به اسناد شگفتی برخوردم:

- رسیدگی اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی به تقاضای اداره محاسبات وزارت معارف مبنی بر عدم تعرض مامورین نظمیه به الاغهای مشهدی غلامرضا حامل لجن حوض وزارت معارف

-ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌: ن‍ح‍وه‌ اخ‍ذ م‍ال‍ی‍ات‌ اج‍ن‍اس‌ ح‍م‍ل‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط الاغ‌ ، آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

- ک‍س‍ب‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ وزارت‌ درب‍ار از وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ درب‍اب‌ ک‍رای‍ه‌ گ‍اری‌های ‍‌ م‍ش‍ه‍دی‌ع‍ب‍اس‌ ت‍ب‍ع‍ه‌ روس‌

-ت‍ل‍گ‍راف‌ ن‍ای‍ب‌ ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ب‍ه‌ رک‍ن‌ ال‍دول‍ه‌: دس‍ت‍ور دس‍ت‍گ‍ی‍ری‌ و ح‍ب‍س‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ب‍اق‍ر ب‍دل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا پ‍ول‌ ت‍ن‍خ‍واه‌ و

- ارت‍ب‍اط ن‍ام‍ش‍روع‌ ع‍ده‌ای‌ ب‍ا زن‌ س‍ی‍دم‍ح‍م‍دپ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌ و دس‍ت‍ور ص‍دراع‍ظم‌ درخ‍ص‍وص‌ دس‍ت‍گ‍ی‍ری‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ آن‍ان‌

-مطالبه حق تشرف از مشهدی علی مراغه ای به جهت قرار گرفتن منزل وی در کنار خیابان احداثی توسط بلدیه مراغه

-شکوائیه رعایای خرجوی فارس از مشهدی‌احمد و حاجی‌خان رزاز

-شکایت مشهدی‌حسین ترک(حمامی) به شهرداری‌مشهد درمورد عدم پرداخت پول منزل خریداری‌شده او از سوی شهرداری

-دس‍ت‍ور ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از الاغ‌ در س‍واره‌ ن‍ظام‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌